PROJEKT        OM       KONTAKT

Illustration: Landskapslaget ABJAKOB MOMMAS PARK


Projektet utfördes under min anställning på Landskapslaget AB.

Jakob Mommas Park, är en fickpark på Södermalm i Stockholm. Beställare Trafikkontoret, Stockholms stad. Projektet som innefattade gestaltning och projektering utfördes under 2015-2016. Parken byggdes 2016.

UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Parken ligger i anslutning till en sjukhusbyggnad med beroendevård och en fastighet med boende för ensamkommande flyktingbarn. I projektet ingick att tillföra program som skulle generera stadigvarande vistelse med brukare som engagerar sig i platsen samt att skapa en gångväg som kunde få många människor att passera under stora delar av dygnet.

Rummet avgränsas av en större L-formad byggnad i söder och väster samt en mindre byggnad i det nordvästra hörnet med tillhörande gårdsmark. De främsta befintliga värdena på platsen var två extra soliga platser, en stor lind och de intilliggande byggnadernas fasader.
ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
Den L-formade sjukhusbyggnaden är sprungen ur1960-talets funktionalism och den mindre byggnaden i sydväst är ett 1700-talspalats hemmahörande i barocken. Vi tog ett par gemensamma nämnare från dessa epokers parker och gjorde en modern förening av dem. Häckrum och storskaliga mönster kan sägas vara typiska formelement i både funktionalismens och barockens parker. Dessa beståndsdelar fick ligga till grund för parkens utformning. Det storskaliga mönstret består av en randning av blästrad asfalt i parkens gångväg och platser. Häckrummen består av avenbokshäckar och bildar en ram för de programmerade platserna i parken.
TILLÄGG
Till häckrummen och det storskaliga mönstret gjordes bland annat ett viktigt komplement som blev parkens främsta program. Det var odlings-, sitt-, och leklådorna. Dessa består av trälådor med 3 olika möjliga former som kan kombineras på olika sätt och användas att odla i, sitta eller leka på. Lådorna är flexibla så vill många odla kan så många som möjligt fyllas med jord i annat fall får de lock.

När parken byggts flyttade nystartade Mommas stadsodlare in, en odlingsförening öppen för boende och verkande i närområdet att komma och odla i sin egen odlingslåda. Även det allmänna växtmaterialet, träd, buskar och perenner består enbart av ätliga växter för att också besökare ska kunna skörda i parken. Parken hade en liten budget och enkla material såsom gräs och asfalt var försutsättningar för att den skulle bli till.
Running on Cargo
Illustration: Landskapslaget AB, Klara Isling