PROJEKT        OM       KONTAKT


Illustration: Landskapslaget AB, Klara Isling

KISTA ÄNG TORG


Projektet utfördes under min anställning på Landskapslaget AB.

Kista äng torg, är ett parktorg i den nya stadsdelen Kista äng i Stockholm. Beställare Exploateringskontoret, Stockholms stad. Projektet innefattade gestaltning och projektering, jag arbetade med projektet 2015-2018.

UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Parktorget är stadsdelens vardagsrum. Med sin centrala placering är den det stadsrum som de flesta i Kista Äng har nära till. Platsen skall vara en trevlig mötesplats och kännas inbjudande att stanna till på.

Utformningen bygger på flexibilitet så att platsen kan användas till såväl vardag som till speciella evenemang. Karaktären är ett klassiskt torg med mitten fri och med grön inramning.  
ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
Torgets inramningar är medvetet utformade på olika sätt längs de båda långsidorna. Detta för att ge spänning till platsen och att ta tillvara på det bästa solläget. Grönska finns dock på båda sidor och ger en trivsam ombonad känsla, och skiftande upplevelser under året. I norra kanten är det mer grönska, som artikuleras genom olika typer av växter -höga och låga, samt att de står i en vindlande form kantad av stödmurar. Stödmurarna böljar upp och ner och ger ett spännande dynamisk uttryck tillsammans med ett system av linspänd belysning. Samma utformning fortsätter över korsningen i söder för att visuellt hålla samman hela stadsrummet. Växtligheten, belysningen och muren bildar mindre rumsligheter med kontakt med torgets centrala öppna delar.

Det ska finnas både mindre intima rum och ett större för lek. Inramningen längs södra kanten görs med alléträd och låga murar längs vilka möblering finns på torgsidan. Tillsammans bildar de denna sidas intima rum med visuell kontakt med platsens öppna mitt.
FUNKTIONER
Den centrala delen är öppen. En tålig markbeläggning gör att många olika aktiviteter kan äga rum här, till exempel landbandy, gårdsfester eller loppmarknader. Stolparna för linspänd belysning kan användas för eluttag och förses med krokar för att spänna allt från banderoller till hängmattor. Runt den öppna ytan finns några trappsteg närmast urbana stråket som förutom att de kan användas som informella sittplatser också kan bilda kant för dagvatten vid stor stora vattenflöden. I anslutning till trapporna finns en scen med ett tak som annonserar platsen.

Längs norra kanten bildar mur och grönska en sekvens av mindre rum. Centralt är den samlade lekplatsen, där muren inkluderas i lekmöjligheterna. Muren erbjuder också informella sittplaster längs hela norra kanten.

Längs södra kanten möbleras med långbord som kan användas som arbetsbänkar, mötesbord eller långbord vid fest. De är grupperade med en rytm som erbjuder både mindre och större grupper att samlas.

Lekplatsen i centrum har utrustning som är inkluderande då fokus är att skapa lekmöjligheter där så många som möjligt kan delta. Det ska också finnas många olika sätt att leka. 
Running on Cargo
Illustration: Landskapslaget AB, Klara Isling